REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
(obowiązuje od 15 grudnia 2015
roku)

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

 2. Regulamin - niniejszy Regulamin sklepu internetowego firmy GOMI dotyczący świadczenia usług droga elektroniczną.

 3. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem i-pupil.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

 4. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

 5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, cenę i liczbę Towaru wraz z wybranym sposobem przesyłki i ceną za przesyłkę.

 6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą GOMI a Klientem, zawierana drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu;

 7. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 8. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

II. POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem i-pupil.pl i spełnia warunki regulaminu opisanego w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Sklep internetowy firmy GOMI działający pod adresem i-pupil.pl prowadzony jest przez: Firmę GOMI Małgorzata Pietrzak NIP 7272358564, REGON 362857183, Tel.: 502047922, biuro@i-pupil.pl.

 3. Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.

 4. Niniejszy Regulamin określa:

  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego i-pupil.pl

  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego i-pupil.pl

  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego i-pupil.pl

 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej, b) Firefox w wersji 7.x lub nowszej, c) Chrome 15.x, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma GOMI zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat.

 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu i-pupil.pl oraz pobrać go i wydrukować. Link do Regulaminu dostarczony jest także w wiadomości elektronicznej przesyłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Rejestracja w Sklepie następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego stronie Sklepu i-pupil.pl .

 2. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i wyrażenie zgody na treść Regulaminu (zaakceptowanie treści) oraz podanie danych osobowych i kontaktowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 3. Firma GOMI może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę GOMI za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy GOMI

 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  • korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy GOMI

  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 6. Obsługa sklepu internetowego dostępna jest dla użytkowników wyłącznie w dni robocze [od poniedziałku do piątku], w godzinach: 10:00-17:00.

 7. Firma GOMI zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nie uregulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość, w takim przypadku Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Zamówienie będzie anulowane, jeśli firma GOMI nie będzie mogła potwierdzić zamówienia u Klienta w ciągu 48 godzin od chwili złożenia zamówienia.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową i-pupil.pl dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz proponowane sposoby przesyłki wraz z kosztami. Po wybraniu sposobu przesyłki według wyświetlanego komunikatu wyświetli się Zamówienie końcowe zawierające ilość i ceny produktów wraz z określeniem wszystkich innych kosztów.

 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą GOMI Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terenu Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku zamówień do krajów spoza Polski, prosimy o kontakt z firmą GOMI tel. 502047922 lub biuro@i-pupil.pl w celu uzgodnienia odrębnych, indywidualnych warunków i kosztów wysyłki.

 2. Dostawa zamówionych Towarów w zależności od wybranego towaru realizowana jest za pośrednictwem:

  • Firmy kurierskiej TBA Express

  Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru po wcześniejszym umówieniu się.

  Koszty dostawy wynoszą: dostawa kurierem przy wpłacie na konto (przedpłacie) 13zł,

  dostawa kurierem za pobraniem (zapłata do rak kuriera przy odbiorze) 15 zł,

  Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

  Jeżeli Sklep wyśle towar, a Klient go nie odbierze, Sklep ma prawo żądać zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej.

  Koszty dostawy zawierają zryczałtowane koszty przesyłki i pakowania i nie są doliczane żadne inne dodatkowe opłaty.

 3. Termin realizacji dostawy wynosi:

  Za pośrednictwem kuriera - czas dostawy maksymalnie od 1 do 5 dni tylko w dni robocze. W przypadku towarów na zamówienie (informacja wskazana w opisie każdego towaru) lub braku towarów w magazynie Klient zostanie w terminie do 3 dni poinformowany o planowanym terminie dostawy i po jego zaakceptowaniu towar zostanie dosłany w nowym terminie. W przypadku braku akceptacji nowego terminu Klient może zrezygnować z zamówienia, a ewentualne dokonane wpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone w pełnej kwocie.

 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (Regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia Klient może zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu. Dodatkowo Regulamin prezentowany jest w serwisie internetowym pod adresem http://i-pupil.pl/content/3-terms-and-conditions-of-use skąd można go pobrać i wydrukować.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w wysokości brutto w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest poinformować nas: GOMI 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Browarna 39 , biuro@i-pupil.pl tel.: 502047922 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może także wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy na naszej stronie internetowej biuro@i-pupil.pl Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, prześlemy potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi otrzymane płatności równe wysokości zakupu towaru lub towarów, oraz kosztów dostarczenia rzeczy do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Zwrotu płatności dokonamy na wskazany przez Klienta nr rachunku bankowego, niezwłocznie po odebraniu rzeczy, nie później niż 14 dni od dnia zwrotu rzeczy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy w sposób, w jaki zrobiłby to w sklepie.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Wyłączenie prawa do odstąpienia Klienta następuje w przypadku towarów wykonanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (na przykład napisy z tekstem na zamówienie).

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Firma GOMI jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: GOMI 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Browarna 39 , biuro@i-pupil.pl . Firma GOMI zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Firma GOMI podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę GOMI tel.: 502047922 , biuro@i-pupil.pl o wszelkich nieprawidłowościach, utrudnieniach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: GOMI 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Browarna 39 , biuro@i-pupil.pl tel. 502047922.

 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 5. Firma GOMI zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą GOMI a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą GOMI a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy GOMI.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości zalecamy kontakt biuro@i-pupil.pl lub tel. 502047922 celem ich wyjaśnienia. Zawsze staramy się rozwiązać wszystkie sytuacje w sposób korzystny dla Klienta.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klienta przez sklep internetowy i-pupil.pl prowadzony pod adresem www.i-pupil.pl przez firmę GOMI 95-050 Konstantynów Łódzki ul Browarna 39 biuro@i-pupil.pl Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania ze Sklepu?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania ze sklepu.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze Klienta zawierające informacje związane z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta ze Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login Klienta, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Sklepu.

W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu,

 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu.

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

 • utrzymanie sesji użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Sklep Internetowy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP Klienta, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Klient wszedł do Sklepu.

Niektóre podstrony w ramach Sklepuy oraz inne środki komunikacji z Klientem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Sklepu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Klienta danymi osobowymi.

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie zbierał od Klienta następujące dane osobowe za pośrednictwem Sklepu oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Sklepie:

 • nazwisko i imię,

 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania, adres wysyłki,

 • adres poczty elektronicznej,

 • numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Sklepu.

Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta.

Marketing Sklepu Internetowego

O ile Klient wyraził na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Klienta adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych Sklepu. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Klienta dane partnerom, wśród nich tym, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie, dostawcy, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i obowiązki Klienta

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sam Klient nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient ma obowiązek zachować w poufności login i hasło do Sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Klienta z prośbą o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Sklepie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się z użyciem loginu oraz hasła. W sytuacji, gdy Klient zapomni hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, ma możliwość jego uzyskania za pomocą oprogramowania w sklepie prosimy o kontakt pod adresem e-mail biuro@i-pupil.pl. Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. Klient ma również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem e-mail biuro@i-pupil.pl

Inne strony internetowe

W ramach Sklepu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych lub reklamy. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron, ani działania Klienta wykonane na tych stronach i ich skutki.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane do: biuro@i-pupil.pl